Konsumenttvistnämnden

Advokatsamfundet har den 11 januari 2016 inrättat en konsumenttvistnämnd för att pröva tvister mellan konsumenter och advokat.

Med konsument avses i detta sammanhang fysisk person, som agerar för ändamål som faller utanför närings- eller yrkesverksamheten.

Om klienten är missnöjd med den tjänst som advokaten har tillhandahållit, ska klienten kontakta advokaten för att diskutera frågan och för att försöka uppnå en lösning i samförstånd. Om det inte är möjligt att nå en lösning i samförstånd har klienten möjlighet att få saken prövad inom ramen för Advokatsamfundets konsumenttvistnämnd.

Konsumenttvistnämnden har följande kontaktuppgifter.
Box 27321, 102 54 Stockholm
Tel: 08-459 03 00
E-post: konsunmenttvistnamnden@advokatsamfundet.se
Webbadress: www.advokatsamfundet.se/konsumenttvistnamnden